Sa oled siin

Eksamid üldhariduskoolides

Kas 2020/2021 õppeaastal toimuvad riigieksamid?

Gümnaasiumi lõpetajatel ei ole eksami tegemine seotud gümnaasiumi lõpetamisega. Küll aga on abiturientidel võimalus sooritada riigieksamid eesti keeles või eesti keeles teise keelena, matemaatikas, inglise keeles ning üks rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksam. Riigieksamid toimuvad üldiselt plaanitud ajal, koroonaviiruse leviku maandamisele suunatud meetmetest kinni pidades. Mõne päeva võrra muudetakse hilisemaks inglise keele riigieksami aega ja matemaatika lisaeksami aega, et vältida eksamite kattumist ja tagada piisav aeg põhieksami ja lisaeksami vahel.

Neile õpilastele, kes ei saa sellel ajal eksamil osaleda, võimaldatakse sooritada lisaeksam. Sel aastal korraldatakse riigieksamitele veel täiendavalt üks lisaeksam, nii et igas aines on võimalik riigieksamil osaleda kolmel päeval. Riigieksamitele oodatakse kõiki, kes on 20. jaanuariks ennast eksamile registreerinud, lisaajal eksami sooritamiseks tuleb abituriendil kindlasti esitada avaldus haridus- ja nooreametile kolme tööpäeva jooksul peale põhieksami toimumist.

Põhikooli lõpetamiseks peab õpilane osalema kõigil ettenähtud eksamitel, kuid sellel aastal ei mõjuta lõpueksamite tulemused põhikooli lõpetamise otsust. Eksamite tulemused esitatakse lõputunnistusel protsendina maksimaalsest tulemusest.

Kooli lõpetamiseks peavad põhikoolilõpetajal aastahinded ja gümnaasiumi lõpetajal kooliastmehinded olema vähemalt "rahuldavad" või "arvestatud". Õpilasuurimus, praktiline töö ja koolieksam ei ole riiklik lõpetamise tingimus. Kooli õppenõukogul on õigus hinnata, kas õpilasuurimuse või praktilise töö ning koolieksami sooritamine on COVIDist tingitud õppekorralduslikest erisusest tulenevalt võimalik. Juhul, kui kool on otsustanud, et see ei ole võimalik, ei pea õpilane õpilasuurimust, praktilist tööd või koolieksamit sooritama.

Mida peab tegema õpilane, kes otsustab, et ei tee riigieksameid?

Riigieksamite sooritamine ei ole sel aastal keskhariduse omandamise tingimus. Riigieksamitest loobumise korral eraldi avaldust esitama ei pea.

Kui eksaminand soovib mingil põhjusel põhieksami asemel osaleda riigieksami lisaeksamil, tuleb selleks kindlasti esitada avaldus Haridus- ja Noorteametile kolme tööpäeva jooksul peale põhieksami toimumist. Taotluse vorm ja juhised selle esitamiseks: https://harno.ee/riigieksamid#lisaeksamid

Kui taotlus ei ole tähtaegselt esitatud, siis ei ole võimalik lisaeksami aegadel eksamil osaleda.

Taotlus tuleb esitada ka juhul, kui eksaminand soovis osaleda Cambridge C1 eksamil, kuid see ei osutunud mingil põhjusel võimalikuks ning eksaminand soovib teha inglise keele riigieksami. Selleks tuleb esitada taotlus samuti kolme tööpäeva jooksul peale Cambridge C1 eksamipäeva, millelt puuduti.

Taotlus tuleb esitada iga eksami kohta eraldi ning lisada tuleb ka põhjendus, miks põhieksamil ei osaletud (nt haigestumine, eneseisolatsioon, aga ka muud mõjuvad põhjused, nagu tervislikud põhjused, riskirühma kuuluvad pereliikmed, kõrge nakatumisnäitaja piirkonnas vms). Samas ei ole vaja taotlusele lisada mingeid täiendavaid tõendavaid dokumente (nt arstitõend). Arvestada tuleb sellega, et lisaeksamit ei pruugi olla võimalik sooritada oma koolis või ka kooliga samas asulas. Lisaeksameid korraldab Haridus- ja Noorteamet. Kui ühes koolis on väga vähe neid, kes soovivad eksamit lisaeksami ajal teha, koondatakse mitme kooli õpilased lisaeksami ajal ühte eksamipunkti. Eksami toimumise koht teatakse igale eksaminandile.

Kas gümnaasiumi lõpetamiseks peab tegema õpilasuurimuse või praktilise töö või sooritama koolieksami?

Gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks ei ole 2020/2021. õppeaastal riigieksamite, neid asendavate rahvusvaheliselt tunnustatud eksamite, gümnaasiumi koolieksami ja õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamine.

Kooli õppenõukogul on õigus hinnata, kas õpilasuurimise või praktilise töö on eriolukorrast tulenevalt võimalik. Juhul, kui kool on otsustanud, et see ei ole võimalik, saab abiturient gümnaasiumi lõpetada ka õpilasuurimust praktilist tööd sooritamata ja hinnetelehele kantakse märge „Sooritamine ei olnud võimalik“;

Kui õppenõukogu eelnimetatud otsust ei teinud, kuid õpilane õpilasuurimust, praktilist tööd või koolieksamit ei sooritanud, kantakse lõputunnistusele märge „Jättis sooritamata“. Kooli lõpetada saab ta sellegipoolest.

Kas kool saab nõuda eksaminandilt testi tulemuse ettenäitamist?

Nõuda seda ei saa. Samuti ei ole õigust keelata eksaminandil eksamile tulemist, kui ta ei jaga oma testitulemust. Eksaminand võib oma testi tulemust kooliga jagada, kui selles on jõutud vastastikkusele kokkuleppele.

Positiivse testitulemuse saanud eksaminand peab jääma eneseisolatsiooni ja saab sooritada eksami lisaeksami ajal. Lisaeksameid toimub sel õppeaastal iga eksami kohta kaks.

Loe lähemalt www.hm.ee/testimine

Registreerisin end enne riigieksameid testi tegema, aga ei tea, kus ja millal ma seda teha saan. Kuhu peaksin pöörduma?

Palume võtta ühendust selle kooliga, kuhu end testi tegema registreerisite. Konkreetse kooli kontaktid leiab kooli kodulehelt: helista üldtelefoninumbril.

Kui proovi andma minnes selgub, et sind seal koolis nimekirjas ei ole, saab proovi siiski anda. SYNLAB Eesti toodud tarvikute komplektid sisaldavad ka varukomplekte.

Sel juhul tuleb kasutada pabersaatekirja ja vaakumkatsutite jaoks kaasa pandud tühje silte. Tühjale sildile tuleb kirjutada trükitähtedega proovi andja eesnimi, perekonnanimi ja isikukood.

Need eksaminandid, kes pole ühegi kooli nimekirjas, said Haridus- ja Noorteametilt eraldi kirja testimisinfoga ja saavad oma proove anda SYNLAB Eesti valitud testimispunktides.

Testimise ajad:

19.04 eesti keele riigieksami tegijaid testitakse 16.04 21.04 eesti keel teise keelena riigieksami tegijaid testitakse 19.04 24.04 Cambridge'i inglise keele tasemeeksami kirjaliku osa tegijaid testitakse 22.04.

Lisainfo: www.hm.ee/testimine

Kas kõik riigieksamite tegijad peavad tegema koroonatesti?

Testimine on vabatahtlik. See on võimalus saada eksamite eel lisakindlust, et kõik toimub võimalikult turvalises keskkonnas. Eksaminande ei saa kohustada testima ega testi tulemust koolile avalikustama.

Positiivse testitulemuse saanud peavad jääma nõuetekohaselt eneseisolatsiooni.

Eksamitele tuleb lubada ka kõik need eksaminandid, kes ei ole testi teinud.

Kõik aprillis riigieksameid ja Cambridge’i inglise keele tasemeeksami sooritajad saavad võimaluse teha koroonatest.

Loe lähemalt www.hm.ee/testimine

Kas eksaminandid, kes on koroonaviirusest põhjustatud haigust juba põdenud, peavad tegema enne riigieksameid koroonatesti?

Soovitame viimase kuue kuu jooksul haiguse läbipõdenutel testi mitte teha.

Testimine on kõigile vabatahtlik. Eksaminand, kes on viimase kuue kuu jooksul koroona läbi põdenud ei vaja kindluse tagamiseks testimist. Sealjuures on oluline pidada silmas, et hiljuti haiguse läbipõdenutel võib PCR test näidata jääkpositiivset tulemust.

Eksaminandidega, kes saavad PCR testi vastuseks piiripealse tulemuse, võtab testimiskeskus eraldi ühendust, et tulemust täpsustada.

Rohkem riigieksamite eel toimuva testimise kohta: www.hm.ee/testimine

Mis saab siis, kui õpilane on riigieksami ajal haige või eneseisolatsioonis?

Õpilane saab sooritada eksami lisaeksami ajal. Sel aastal on erandkorras igal riigieksamil kaks lisaeksamit. Ehk siis õpilasel on kolm erinevat võimalust eksami sooritamiseks. Kui eksaminand soovib osaleda riigieksami lisaeksamil, tuleb selleks kindlasti esitada avaldus Haridus- ja Noorteametile kolme tööpäeva jooksul peale põhieksami toimumist.

Riigieksamite ja lisaeksamite ajad:

Eesti keel (kirjalik)

  1. aprilli - põhieksam
  1. mai - lisaeksam
  1. juuni - lisaeksam

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik)

  1. aprill - põhieksam
  1. mai - lisaeksam
  1. juuni - lisaeksam

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline)

 • 21.–23. aprill - põhieksam
 • 18.-19. mai - lisaeksam
 • 8.- 9 juuni- lisaeksam

Inglise keel B1/B2-tasemel (kirjalik)

  1. mai 2021- põhieksam
  1. mai- lisaeksam
  1. juuni- lisaeksam

Inglise keel B1/B2-tasemel (suuline)

 • 10.–13. mai- põhieksam
 • 26.- 27. mai- lisaeksam
 • 21.-22. juuni- lisaeksam

Matemaatika (kirjalik)

  1. mai - põhieksam
  1. juuni- lisaeksam
  1. juuni- lisaeksam

 

Viimati uuendatud: 16. aprill 2021