Sa oled siin

Tarbija ja ettevõtja õigused

Kust leian infot, missugused on tarbija õigused eriolukorra tingimustes?

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on väljastanud koroonaviirusega seoses ametliku info oma kodulehel. Lisainfot saate ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti infoliinilt 620 1707, vastatakse E–R kella 9–18.

 

Reisi tühistamine või sellest loobumine

 

Mu lend tühistati, millised on mu õigused?

Kui lennuettevõtja lennu tühistab, on reisijal õigus lennupileti raha tagasi saada (kui reis sai alguse EList või kolmandast riigist, aga lendu teostas EL-i vedaja). Lisaks on reisijal õigus lennuettevõtja abile ja hoolitsusele, näiteks toitlustuse või majutuse tagamine, kui inimene ootab esimesel võimalusel tehtavat asenduslendu. Tuleb arvestada, et asendusteekonna pakkumine esimesel võimalusel ei pruugi lennuvedajal olla praegu objektiivselt võimalik.

Kui reisija valib piletiraha tagastamise või asenduslennu hilisemal kokkulepitud kuupäeval, ei ole lennuvedajal enam kohustust reisija eest hoolitseda.

Palume reisijatel arvestada, et praegu võib lennuettevõtjatel esineda viivitusi päringutele ja nõuetele vastamisel. Palume reisijatelt mõistvat suhtumist ja kannatust!

Lisateavet lennureisija õiguste kohta praeguses olukorras leiab ka Euroopa Komisjoni avaldatud ülevaatest.

Minu lend ja majutus on eraldi broneeritud, kuid ma ei soovi reisile minna. Mida teha?

Võtke ühendust vahendajaga, kes piletid ja majutuse müüs, või otse lennufirma ja majutusasutusega. Uurige, kas on võimalik teenusest loobuda ja raha tagasi saada. Palun aga arvestage, et praegu võivad ettevõtjad päringutele ja nõuetele vastata viivitusega. Tarbijatelt palutakse mõistvat suhtumist ja kannatlikkust.

Mida peaksin tegema olukorras, kus viiruse leviku tõttu jäetakse plaanitud lend ära või reisi sihtkoht suletakse karantiiniks?

Pakettreisi puhul pöörduge esimalt reisikorraldaja poole. Kui te ei ostnud pakettreisi, pöörduge lennuettevõtte ja majutusasutuse poole alternatiivsete lahenduste saamiseks - näiteks on üks lahendusi minna reisile pärast olukorra stabiliseerumist.

Kui lennu- või mõni muu transpordiettevõte jätab lennu ära seepärast, et sihtkohas levib koroonaviirus, on reisijal õigus lennupiletite raha tagasi saada, eeldusel, et reis sai alguse Euroopa Liidust. Kui ettevõte keeldub piletite hüvitamisest, tuleks esitada kahjuavaldus kindlustusseltsi.

Mul on juba ostetud reis ja lennupiletid välismaale. Ettevõte neid hüvitada ei taha, kust saan edasist abi küsimuse lahendamiseks?

Oma küsimusega peate pöörduma tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametisse. Amet on koroonaviiruse kohta avaldanud ametliku info oma kodulehel. Lisainfot saab ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti infoliinilt +6201707.

 

Reisikindlustus

 

Kas reisikindlustus hüvitab koroonaviirusest tekitatud kulud?

See, millised reisikindlustuse tingimused sulle kehtivad, sõltub konkreetsest sõlmitud lepingust, nt millisesse piirkonda reisid, kui kaua reis kestab ja kas oled sõlminud reisitõrkekindlustuse. Kui oled sõlminud reisikindlustuse, uuri kindlustusandjalt täpselt järele kindlustuskaitse ulatus ja selle tingimused.

Kas reisikindlustus üldse kehtib olukorras, kus Maailma Terviseorganisatsioon on koroonaviiruse levimise tõttu kuulutanud välja ülemaailmse pandeemia?

Reisikindlustus on vabatahtlik kindlustus, kus kindlustuslepingu sõlmimisel lepivad kindlustusandja ja kindlusvõtja kokku, missuguse sündmuse (kindlustusjuhtumi) korral peab kindlustusandja oma kohustuse täitma. Seepärast ei hüvitata kindlustusvõtjale igasugust kahju, vaid üksnes see, mille hüvitamises on pooled varem kokku leppinud. Kindlustusandja tingimustes on kirjas, mida kindlustusandjad loevad kindlustusjuhtumiteks ja mida mitte. Lisaks, üldjuhul on kindlustusandjate tingimustes loetletud välistused, kus olukorras, kus kindlustusjuhtum on küll toimunud, kuid selle on põhjustanud kindlustusandja tingimustes määratud välistus, kahju ei hüvitata.

Eesti Kindlustusseltside Liit on välja töötanud reisikindlustuse hea tava, mille kohaselt ei hüvita kindlustusandjad üldjuhul pandeemia/epideemia või ametivõimude tegevuse tõttu tekkinud kahju. Siinjuures ei ole oluline, kas reisikindlustus on sõlmitud enne või pärast pandeemia väljakuulutamist. Seda, kas teie kindlustusandja tekkinud kahju hüvitab, sõltub konkreetsest kindlustusandjast, kuivõrd osa kindlustusandjad on teavitanud, et hüvitavad näiteks ravikulud, karantiiniga seotud lisakulud majutusele ja transpordile jms.

Kas olukorras, kus viibin veel välismaal reisil ja mul on kehtiv reisikindlustus, hüvitab kindlustusandja seoses koroonaviirusega tekkinud kulud?

See sõltub konkreetsest kindlustusandjast ja kindlustuslepingu tingimustest. Loe oma kindlustuslepingu tingimused veel kord läbi. Üldjuhul aga kindlustusandjad ei hüvita kahju olukorras, kus inimene on juba reisil piirkonnas, kus kehtestatakse karantiin, ning inimene ei pääse kehtestatud karantiini tõttu õigel ajal reisilt koju ja seepärast tekib reisijale lisakulu.

Haigestusin reisil olles, kas kindlustus katab ravikulud?

Selleks, et kindlustusandja hüvitaks ootamatu haigestumisega seotud kulud, peab enne reisi olema sõlmitud tervisekindlustus, mis üldjuhul on reisikindlustuslepingu sõlmimise kohustuslik eeldus, st kui inimene ei soovi tervisekindlustust sõlmida, ei sõlmita temaga ka reisikindlustust.

Kindlustused katavad tervisekindlustuse alusel mistahes viirushaigestumisega seotud ravikulud, kuivõrd taoline haigestumine on alati ootamatu. Seega loetakse kindlustusjuhtumiks ka koroonaviirusesse haigestumine. Tervisekindlustuse alusel on koroonaviirusesse haigestumisega seotud kulud kaetud üksnes hetkeni, mil piirkonnas, kuhu reisiti, kuulutati välja epideemia.

Kui inimene siiski otsustab reisida epideemia piirkonda ja haigestub seal koroonaviirusesse, ei ole tema ravikulud enam tervisekindlustuse alusel kaetud, sest inimene on end teadlikult ohtu asetanud.

 

Pakettreisid

 

Olen pakettreisil ja tahan enne selle lõppu Eestisse naasta. Mida edasi teha?

Pakettreisilepingu puhul on raskustesse sattunud reisijal õigus pöörduda reisikorraldaja poole, kes peab talle viivitamata võimaldama asjakohast abi. Muu hulgas peab reisikorraldaja aitama reisijal leida alternatiivseid reisivõimalusi ehk varasema tagasilennu. Kuna reisikorraldaja kohustus on aidata leida üksnes tagasilend, ei pea reisikorraldaja tagasilennu pileteid hüvitama. Reisikorraldaja võib sellise abi eest nõuda reisijalt mõistlike kulude hüvitamist, kui olukorra on põhjustanud reisija kas tahtlikult või hooletuse tõttu. Juhul, kui reisija soovib varasemat tagasilendu erakorralise asjaolu tõttu, ei saa reisikorraldaja eespool nimetatud hüvitist reisijalt nõuda.

Mis saab pakettreisi osast, mis jääb reisijal saamata, kui ta otsustab ise reisilt naasta varem?

Kui reisija soovib Eestis väljakuulutatud eriolukorra tõttu naasta Eestisse enne reisi lõppu, ei ole tal õigust reisikorraldajalt nõuda osutamata jäänud teenuste eest raha tagasi. See reegel kehtib juhul, kui reisikorraldaja oleks valmis ja võimeline pakettreisi osaks olevaid teenuseid osutama nii, nagu pakettreisilepingus sai reisijaga kokku lepitud.

Mis saab, kui ma jään pakettreisile lõpuni ja riik vahepeal piiri kinni paneb?

Reisikorraldajal ei pruugi sel juhul olla võimalus oma lepingukohustust täita ja teid Eestisse tuua.

Kui teie tagasireisi ei ole vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu võimalik korraldada, kannab reisikorraldaja teie kolme öö majutuskulud. Pärast seda tasute edasised majutuskulud ise. Kui võimalik majutatakse teid kohas, mis vastab lepingus kokkulepitud majutuskategooriale. Palun ent arvestage, et kuna praegu on tegemist olukorraga, kus esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud, ei pruugi reisikorraldaja suuta samaväärset majutust alati tagada.

Kolme öö majutuskulude piirang ei kehti:

  • kui pakettreisi osaks on tagasilend lähtekohta;
  • kui reisija tagasireisiks asjakohase transpordivahendi suhtes kohaldatavate reisijate õigusi käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt peab reisikorraldaja kandma reisija majutuskulusid pikema aja vältel
  • liikumispuudega isikute ja neid saatvate isikute suhtes, rasedate naiste ja saatjata alaealiste suhtes ning isikute suhtes, kes vajavad eriarstiabi, tingimusel, et reisikorraldajat on nende konkreetsetest vajadustest teavitatud vähemalt 48 tundi enne pakettreisi algust.

Loetletud juhtudel peab reisikorraldaja vajaduse korral maksma reisija pikema majutamise kulud.

Mis on minu õigused, kui reisikorraldaja otsustab reisijad reisilt erakorraliste asjaolude tõttu varem tagasi tuua?

Kuna pakettreis lõpeb varem reisikorraldajast tulenevalt, peab reisikorraldaja ilma lisatasuta pakkuma reisijale uut (varasemat) tagasilendu. Võimaluse korral peaks tagasilend olema lepingus kokkulepitud tagasilennuga samaväärse või sellest parema kvaliteediga. Kui vähemalt samaväärse kvaliteediga tagasilendu ei ole võimalik pakkuda, võib reisijal olla õigus tagasilennu hinda alandada.

Et hüvitada pakettreisi varasemast lõppemisest saamata jäänud osa, võivad pooled kokku leppida näiteks kinkekaardi andmises või järgmise reisi hinnast soodustuse tegemises. Kui need võimalused ei sobi, võib reisija pakettreisi hinda alandada võrdselt pakettreisi saamata jäänud osaga. Kui hind on alandatud, ei ole reisijal enam reisikorraldaja suhtes nõuet kahju hüvitada, kuna lepingu rikkumine tuleneb vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest.

Praegu võivad reisiettevõtjad päringutele ja nõuetele vastata viivitusega. Palun mõistke olukorda ja olge kannatlik!

Reisikorraldaja ei tühista pakettreisi, kuid ma ei taha reisida. Mida teha?

Paljud reisikorraldajad on lähiajal toimuma pidanud pakettreisid tühistanud juba praegu. Kuna olukord muutub kiiresti võivad reisid, mis on plaanitud toimuma mõne kuu või poole aasta pärast, toimuda nii, nagu on kavandatud. Seepärast ei maksa kaugemas tulevikus toimuvate reiside tühistamisega kiirustada. Tasub võtta mõtlemisaega ja rahulikult hinnata, kas reisi tühistamine on vältimatu.

Kui reisikorraldaja ei ole lähitulevikus toimuvat reisi tühistanud, on ka reisijal õigus lõpetada pakettreisileping lõpetamistasu maksmata enne pakettreisi algust, kui sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral pakettreisi teenuste osutamist või reisijate vedu sihtkohta.

Vältimatud ja erakorralised asjaolud võivad tähendada näiteks sõjategevust, muid tõsiseid julgeolekuprobleeme (nt terrorism), märkimisväärseid ohte inimese tervisele (nt raske haiguspuhang reisisihtkohas), või loodusõnnetusi (üleujutus, maavärin või ilmastikutingimused, mis muudavad võimatuks reisida sihtkohta turvaliselt pakettreisilepingus ette nähtud viisil).

Taganemisavaldus tuleb reisikorraldajale esitada enne pakettreisi algust.

Ärgitame reisijaid reisikorraldajatega kokku leppima paindlikke lahendusi. Näiteks, ettemaksu tagastamise asemel võib reisikuupäevad muuta hilisemaks või pakkuda kinkekaarte, mida reisija saab oma äranägemisel kasutada talle sobival ajal hiljem.

 

 

Teenusest loobumine või ürituse ärajäämine

Üritus jäetakse ära koroonaviiruse leviku pärast. Mis saab piletirahast?

Ürituse korraldajal on võimalik peale raha tagastamise pakkuda teile muid ürituse aegu või anda kinkekaart. Kui teile need valikud ei sobi, on teil õigus saada raha tagasi. Kuna ärajäävate ürituste hulk on väga suur, palun varuge kannatust asjaajamisel.

Soovin mängutoa broneeringu tühistada koroonaviiruse leviku pärast. Mis saab ettemaksust?

Teil on õigus broneeringu eest ettemakstud raha tagasi saada. Kuid poolte kokkuleppel võib broneeringu kuupäeva muuta ka hilisemaks.

Kuidas käituda, kui olen tellinud teenuse, nt ürituse korraldamine, millest soovin nüüd taganeda?

Esmalt palun pöördu teenusepakkuja poole. 1) kui oled teenusepakkujale teinud ettemaksu ja soovid teenusest loobuda, on teenusepakkujal õigus ettemaksust maha arvata kulud, mis ta on juba teinud, ja ülejäänu peab ta sulle tagastama; 2) kui sa aga ei ole teinud ettemaksu ja soovid teenusest loobuda, on teenusepakkujal õigus sinult nõuda mõistlikku hüvitist kulude eest, mis ta on juba teinud. See, kas ja millised kulud on teenusepakkuja teinud, on tema enda tõendada.

Kinkekaardid

 

Mida teha, kui kinkekaart või pilet aegub ajal, mil seda ei ole võimalik riikliku eriolukorra tõttu kasutada?

Teil kui tarbijal on õigus lepingust taganeda ja saada tagasi kinkekaardi või pileti eest tasutud raha. Palun pöörduge kaupleja poole, kes teile kinkekaardi või pileti väljastas. Tasub uurida infot kaupleja kodulehel infot, sest praeguses olukorras on paljud kauplejad ise kõik vajaliku info üles pannud.

Kas kaupleja võib keelduda kinkekaardi eest tasutud summa tagasi maksmisest, kui tarbijal oli võimalus kasutada kinkekaarti ettevõtte e-poes, aga mitte kinos (Apollo näitel - e-pood ja raamatupoed on avatud, kuid kino suletud)?

Tarbijal ei ole õigust lepingust taganeda ja saada tagasi kinkekaardi eest tasutud summa, kui kaupleja pakub kinkekaardi kasutamiseks alternatiivi. Kui tarbija ei saa kinkekaarti kasutada kinos, aga kinkekaardi kasutamine kaupleja e-poes on võimalik, siis lepingust taganemise õigust ei ole.

Kas teenuseid saab ka hiljem tarbida, kasutades sama kinkekaarti (mis sest et hilisemaks ajaks on see kaart aegunud)?

See on kokkuleppe küsimus kinkekaardi väljastajaga, paljud kauplejad pakuvad seda võimalust ise. Palun võtke ühendust kinkekaardi väljastanud kauplejaga. Vaidluse korral saab tarbija tugineda õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuste täitmist, nõuda kahju hüvitamist jts). Kindlasti tuleb sellised kokkulepped sõlmida kirjalikult.

 

 

 

Tähtajalise lepinguga seotud teenused

 

Kui mul on spordiklubiga tähtajaline leping, millised tingimused mulle seoses eriolukorraga kehtivad?

Tähtajaliste lepingute puhul soovitame pöörduda teenusepakkuja poole ja uurida erinevaid võimalusi olukorra lahendamiseks, nt lepingu peatamist, kinkekaarti, hinna alandamist või muud kokkulepet. Samas on teil õigus vääramatu jõu tõttu lepingu lõpetada, kuid soovitame seda võimalust kasutada viimase abinõuna.

Mu laps ei saa käia huviringis, kuid olen selle eest maksnud. Kas mul on õigus vähem maksta?

Oleneb konkreetse lepingu tingimustest. Näiteks, kui olete kokku leppinud nii, et lepingu kestel tuleb teenuse osutajal korraldada kindel hulk trenne/tunde, ent täpsed kuupäevad lepite kokku hiljem, võib olla lahendus see, et teenuse osutaja annab trennid/tunnid pärast olukorra normaliseerumist.

Kui aga kokkulepe on selline, et igas kuus tuleb anda kindel arv trenne/tunde, võib märtsi-aprilli-mai trennid/tunnid lükata edasi, või vähendada teenustasu nende trennide/tundide võrra, mis osutamata jäävad.

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemine

 

Mida teha, kui soovin 14 päeva jooksul sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda, kuid riikliku eriolukorra tõttu on ettevõtte tegevus peatatud? Kas 14-päevane taganemisõigus peatub?

Riikliku eriolukorra kehtestamine ei anna kauplejale õigust jätta teie kui tarbija pretensioon lahendamata. Kui soovite sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda, peab kaupleja seda teile võimaldama. Juhul kui teil on kaupleja tegevuse või ostetud kauba suhtes pretensioon, esitage see kauplejale kirjalikult. Kaupleja on kohustatud 14 päeva jooksul sellele vastama, rahuldades teie nõude või pakkudes teie pretensioonile võimaliku lahenduse.

Olen sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganenud ja ootan, et ettevõte kannaks raha tagasi. Kas riikliku eriolukorra tõttu saab ettevõte lükata rahaliste kohustuste täitmist edasi?

Kui olete kauplejale esitanud lepingust taganemise avalduse, peate teie tagastama kauplejalt saadud kauba, ja kauplejal on kohustus tagastada teie tasutud summad, sh kauba kättetoimetamise kulu. Teie tasutud summad peab kaupleja tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel. Kaupleja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni te pole talle tagastanud lepingu esemeks olnud kaupa, või esitanud tõendit kauba tagastamise kohta. Kuid arvestades eriolukorda palun olge kaupleja suhtes mõistev ja varuge kannatust, sest ta ei pruugi jõuda teile vastata kohe.

 

Kauplejaga suhtlus

 

Tahan osta poest tagavaraks suurema koguse toiduaineid. Kas kauplejal on õigus minu ostetava kauba kogust piirata?

Üheski seaduses praegu sellekohaseid sätteid ei ole. Kaupleja peab oma tegevuses juhinduma kaubandustegevuse headest kommetest ja tavadest. Juhul kui kaupleja siiski soovib piirata mõne toidukauba või esmatarbekauba ühekordseid müügikoguseid, tuleb selle kohta esitada teave müügikohas nähtaval kohal. Selle otsuse saab teha üksnes kaupleja ise ja peab olema suuteline seda ka põhjendama.

Kas kaupluses peab kauba eest olema võimalik tasuda tavakassas või võib kaupleja teha eriolukorra ajal nii, et tasutakse üksnes nutikassas?

Tarbijal peab olema võimalus tasuda ka sularahas. Üldiselt viibib nutikassade alal ka kaupluse teenindaja, kes abistab ostjat ja vajaduse korral õpetab, kuidas iseteeninduskassas kaupa osta.  

Mida teha, kui ma olen tellinud kauba, aga kaupleja teatab, et tal ei ole võimalik riikliku eriolukorra tõttu kaupa mulle tarnida?

Kui kaupleja teatab, et tal ei ole võimalik kaupa tarnida (loe: tarbijaga sõlmitud lepingut täita), siis, arvestades eriolukorda, oleks mõistlik sõlmida kokkulepe, mis sobib mõlemale poolele. Kui kokkulepet saavutada ei õnnestu, võib tarbija lepingust taganeda. Selleks peab tarbija esitama kauplejale kirjaliku lepingust taganemise avalduse. Lepingust taganemise korral saab kumbki lepingupool nõuda, et tema poolt lepingu alusel üleantu tagastataks. See tähendab, et tarbija saab nõuda, et tagastataks tema tasutud summad. Arvestades praegust eriolukorda, palun varuge kannatust. Tavaolukorras peaks kaupleja tagastama teie tasutud summad 1–2 tööpäeva jooksul.

Soovitus kauplejale. Juhul kui kauplejal ei ole võimalik oma lepingukohustusi täita ning ta ei ole võimeline tarbijatele kaupu tarnima, peab kaupleja esimesel võimalusel kaupade aktiivse müügi lõpetama ja teavitama tekkinud tarneraskustest tarbijaid.

Pretensiooni esitamise aeg hakkab kätte jõudma. Mida teha?

Arvestades eriolukorda ja liikumispiiranguid soovitame kauplejale esitada kaebuse e-kirja teel. Kaebusesse kirjutage oma ees- ja perekonnanimi, millal on kaup ostetud, mis puudused on kaubal ilmnenud ja kirjutage selge sõnaga oma nõue (soovite vahetada, tagastada vm). Palun märkige selles taotluses, et kauba toimetate kaupleja juurde esimesel võimalusel pärast eriolukorra äralangemist, st veenduge, et teie ja kaupleja vahel on olemas kokkulepe.

 

Laen ja liising

 

Kas ma pean maksma laenu ja/või liisingu kuumakseid, kui olen palgata sundpuhkusel?

Jah, peab küll. Tarbijakrediidilepingutes ei ole vääramatu jõud takistav asjaolu rahaliste kohustuste täitmisel. Kui on näha, et sissetulek väheneb, palun võtke esimesel võimalusel kindlasti ühendust teenusepakkujaga. Näiteks, osa pankasid pakub maksepuhkust.

Kelle poole pean pöörduma edasise kohta nõu saamiseks?

Pöörduge teenusepakkuja poole. Kuna pangad maksepuhkuse saamist ei garanteeri, on üldine soovitus raskuste puhul aegsasti kontakteeruda kodupangaga, et leida juba varakult koos sobiv lahendus.

 

 

Kaubad

Olen pensionär ja olen ostnud endale pesumasina, kuid see läks katki. Pesumasina müünud firma keeldus remondimeest saatmast viiruseohu tõttu. Kas firma saab keelduda teenuse pakkumisest viirusehirmu tõttu?

Jah, erakorralistel asjaoludel on õigus keelduda. Kuna on eriolukord ja seoses sellega kehtivad piirangud teiste inimestega kontaktis olemisele, on kaupleja keeldumine mõistetav.

Kui tarbijal läheb 2 aasta jooksul arvates ostust pesumasin katki, vastutab müüja, kui asi ei vasta lepingutingimustele, ja tarbijal on sel ajavahemikul õigus nõuda parandamist.

Tavatingimustes loetakse, et müüja on müügilepingut oluliselt rikkunud muu hulgas ka siis, kui müüja õigustamatult keeldub asja parandamast või asendamast, või ei tee seda mõistliku aja jooksul hetkest, mil talle on teatatud, et asi ei vasta lepingutingimustele. Samuti, kui asja parandamise või asendamisega on ostjale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Kui ettevõtja õigustamatult keeldub pesumasinat parandamast või ta põhjustab asja parandamise või mitteparandamisega tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi, on ta müügilepingut oluliselt rikkunud, mis on alus tarbijal lepingust taganeda. See tähendab, et tarbija võib toote tagastada ja raha tagasi küsida.

Samas, müüja vastutab kohustuse rikkumise eest, välja arvatud siis, kui rikkumine on vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav siis, kui ettevõtja rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida ettevõtja ei saanud mõjutada, ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

Praegu, mil kehtib eriolukord, on valitsus palunud kõigil kodus püsida ja avalikus kohas teiste inimestega kontakte vältida, võib seda piirangut laiendada ka võõra isiku kodus käimisele. Ettevõtja aga ei saanud eriolukorra ja piirangute kehtestamist mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud ettevõttelt oodata, et ta kokkuleppe sõlmimise ajal oleks osanud arvestada eriolukorra piirangutega.

Seepärast on ettevõtja tegevus – keelduda tarbija kodus tema pesumasina parandamist eriolukorra ja sellest tulenevate piirangute tõttu, sh eesmärgida kaitsta enda ja oma töötajate tervist –, vabandatav vääramatu jõu tõttu. Seega jah, ettevõte saab eriolukorra tõttu keelduda teenuse pakkumisest ka siis, kui kehtib garantii või õigus esitada pretensioon, ja ka muul põhjusel, näiteks viirusehirmu tõttu. Loodetavasti on tarbijal võimalik jõuda ettevõtjaga kokkuleppele, et kui eriolukord on möödas, leiavad nad mõlemat poolt rahuldava lahenduse.

Viimati uuendatud: 29. märts 2020