Sa oled siin

Kehtivad piirangud ja nende leevendused

Üldised piirangud

 

 • 2 + 2 reegel: korraga võib avalikus kohas ja avalikes siseruumides koos olla 2 inimest,  hoides vähemalt 2-meetrist vahemaad teistest inimestes. Nõue ei kehti koos viibiva ja liikuva perekonna kohta või juhul, kui töö või tegevuse iseloomu tõttu ei ole seda mõistlikult võimalik tagada.
 • Toitlustusasutused ja baarid võivad mai lõpuni olla lahti kella 22ni, hiljem on lubatud nendes vaid toidu kaasamüük.
 • Alkoholi on lubatud nii poodides kui toitlustasutustes mai lõpuni müüa kell 10-22.
 • Ööklubid, vesipiibukohvikud, täiskasvanute klubid jms meelelahutuskohad peavad olema suletud.
 • Pealtvaatajatega spordivõistluste korraldamine on juuni lõpuni keelatud.
 • COVID-19 diagnoosiga inimestel on karantiinikohustus ja nende lähikontaktsetel piirangud liikumisel.
 • Hoolekandeasutustes viibivatel COVID-19 diagnoosiga inimestel ei ole teiste inimestega lubatud kokku puutuda, välja arvatud hoolekandeasutuste töötajate ja meditsiinitöötajatega.
 • Tallinna-Stockholmi laevaliinil huvireisid ei ole lubatud ehk kruiisile minna ei saa. 
 • Kehtima jäävad piirangud välismaalastele Eestisse sisenemisel ning välismaalt tulijatele 14-päevane karantiinikohustus. Hetkel kehtivate erisuste kohta saab infot Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.

Piirangud ja nende leevenemine valdkondade kaupa

Karantiin ja isolatsioon

Karantiin ja isolatsioon koroonaviirusega nakatunutele ja nende lähikontaktsetele


Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19, ei tohi ka edaspidi alates diagnoosimisest kuni terveks tunnistamiseni elukohast lahkuda. See kehtib ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse elanikele, kes peavad jääma kohapeale karantiini.

Haigega koos elavad lähikontaktsed tohivad väljaspool elukohta liikuda piiratud ulatuses üksnes juhul, kui neil pole haigustunnuseid. Kodust tohib lahkuda igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik, ja õues viibimiseks, kui võetakse kasutusele kõik meetmed haiguse võimaliku leviku tõkestamiseks ning toimitakse Terviseameti juhiste kohaselt.  Kohustus järgida Terviseameti suuniseid kehtib kõikidele lähikontaktsetele, ka nendele, kes ei ela püsivalt haigega koos!

Samuti tohib inimene lahkuda kodust, kui ta on saanud selleks tervishoiutöötaja või politseiametniku korralduse või tema elu ja tervist ohustava hädajuhtumi korral.

NB! Need, kelle suhtes kehtib eriolukorra ajal kehtestatud isolatsiooni/karantiini nõue, peavad seda täitma kuni määratud tähtaja möödumiseni.

Avalik ruum, koosolekud ja üritused

Põhireegel käitumiseks avalikus kohas


Avalikus kohas kehtib 2 + 2 reegel – üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahemaad. Nõue ei kehti koos liikuvate perekondade kohta, kodustes tingimustes ning siis, kui seda ei ole võimalik töö või tegevuse iseloomu tõttu tagada. koos viibiva ja liikuva perekonna kohta või juhul, kui töö või tegevuse iseloomu tõttu ei ole seda mõistlikult võimalik tagada

Poodides, kaubanduskeskuste müügi- ja teenindussaalides ning nende  üldkasutatavates ruumides peab olema tagatud 2 + 2 reegli täitmine ning vähemalt müügi- ja teenindussaali sisenemisel ja väljumisel peab nii töötajate kui ka klientide jaoks olema ettevõtja poolt tagatud võimalus kasutada desinfitseerimisvahendeid.

Avalikud üritused


Avalikud üritused mais ei ole lubatud.

Erandina on lubatud korraldada eritingimustel selliseid üritusi, kus osalejad viibivad kogu ürituse ajal autos.

Näiteks on sel moel lubatud korraldada autokino seansse ja autokontserte. Korraldaja peab tagama kinnipidamise reeglitest, et

 • ühes autos tohib olla kuni kaks inimest (piirang ei kehti koos viibivatele perekonnaliikmetele);
 • autode vahel on piisav ruum;
 • autost väljuda pole osalejatel lubatud (v.a vältimatu vajaduse korral, nt tervislikel põhjustel või tualetti minekuks);
 • korraldajad ja esinejad peavad pidama kinni 2 + 2 reeglist.
 • vajadusel (näiteks kui on olemas tualett või muud pinnad, mida eri inimesed tihti katsuvad) tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu.


Alates 1. juunist on lubatud avalikud üritused, sh kinoseansid, etendused, kontserdid, konverentsid, laadad, festivalid. Ürituse korraldaja peab tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

 • 2+2 reegli järgimine;
 • desinfitseerimisvahendid;
 • siseruumides tohib olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 50 inimest (ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem).
 • õues mitte rohkem kui 100 inimest.

 

Alates 1. juulist peab ürituse korraldaja  tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

 • 2+2 reegli järgimine;
 • desinfitseerimisvahendid;
 • siseruumides tohib olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest (ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem);
 • õues mitte rohkem kui 1000 inimest.

Muuseumid, näitusesaalid


Alates 11. maist on taas lubatud külastada muuseume ja näituseasutuste siseruume ning minna vabaõhumuuseumide eksponaathoonetesse ja muuseumi õuealadel asuvatesse eksponaatidesse.

Siseruumide kohta kehtivad järgmised eritingimused:

 • järgida tuleb 2 + 2 reeglit;
 • tagatud peavad olema desinfitseerimisvahendid;
 • pindu, mida külastajad sageli puudutatavad, tuleb puhastada iga 2–4 tunni järel;
 • interaktiivsete eksponaatide puhul tuleb kasutusele võtta abinõud (puhastus, ühekordselt kasutatavad kindad vms), et tagada nende kasutamine nakkusohuta (alternatiivina võib interaktiivsed eksponaadid hoida suletuna);
 • võimaluse korral tuleb asendada füüsilisel kandjal tasuta infomaterjalid (reklaamvoldikud jms) digitaalsetega;
 • ei korraldata ühiskasutuses töövahenditega loovtöid ega töötube või tagatakse iga kasutaja järel nende desinfitseerimine.

Avalikud koosolekud


Avalikke koosolekuid võib taas pidada alates 18. maist. Avalik koosolek on inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust ning selle korraldamine ja läbiviimine on sätestatud korrakaitseseadusega.

Alates 18. maist kuni mai lõpuni peetava avaliku koosoleku korraldaja peab tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

 • 2 + 2 reegli järgimine;
 • siseruumides tohib olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 10 inimest;
 • õues tohib osaleda mitte rohkem kui 100 inimest.
   

Alates 1. juunist on lubatud avalikku koosolekut siseruumides pidada senisest suurema inimeste hulgaga. Koosoleku korraldaja peab tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

 • 2 + 2 reegli järgimine;
 • siseruumides tohib olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 50 inimest;
 • õues tohib osaleda mitte rohkem kui 100 inimest.
   

Alates 1. juulist on avalikud koosolekud lubatud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

 • 2 + 2 nõude järgimine;
 • siseruumides tohib olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest;
 • õues mitte rohkem kui 1000 inimest.

Jumalateenistused, usutalitused


Alates 10. maist on taas lubatud avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimine. Tagatud peab olema:

 • 2 + 2 reegli järgimine;
 • desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Selleks et inimesed saaksid täita isiklikke usulisi vajadusi, on usuliste ühenduste kasutuses olevad kirikud ja muud palve- ja pühakojad olnud avatud isiklikeks külastusteks ka eriolukorra kehtimise ajal, kuid eraviisilisteks talitusteks.

Haridus ja noored

Koolid, ülikoolid, huviharidus, noortekeskused


Alates 15. maist on lubatud osaline kontaktõpe kõigis haridusasutustes, kus vahepeal tuli üle minna distantsõppele. Eritingimuste täitmise korral võivad osaliselt tavapärase õppetegevuse juurde naasta üldhariduskoolid, kutsekoolid, kõrgkoolid, täienduskoolitusasutused, huvikoolid, huvitegevuse pakkujad ning noortekeskused. Iga õppeasutuse, huvikooli ja huviringi otsustada on, kas jätkatakse distantsõppega või minnakse üle kontaktõppele.

Lubatud on alates 15. maist kontaktõpe kõigis haridusasutustes, sealhulgas huviharidusasutuses või huvitegevuses, kui see toimub:

 • individuaalselt või;
 • kuni 10 õpilasega rühmas ja
 • järgides 2 + 2 reeglit.
   

Õppijate rühmade liikumist tuleb korraldada hajutatult ning ühiskasutatavad asjad tuleb pärast kasutamist desinfitseerida. Maksimaalselt 10-liikmelise rühma nõue ei kehti eksamitel, kui ruumis on võimalik hoida inimeste vahel vähemalt 2-meetrist distantsi.

Alates 1. juunist on lubatud huviharidus ja huvitegevus, va spordi ja treeningtegevused, kui korraldaja/pakkuja tagab, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

 • järgitakse 2 + 2 reeglit;
 • siseruumides on maksimaalselt 50% täitumus;
 • õues on mitte rohkem kui 100 inimest.
   

Reeglid ei käsitle ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamist.

Lasteaedade ja -hoidude töökorralduse üle otsustab jätkuvalt selle pidaja.

Lastelaagrid ja õpilasmalevad
 

Alates 12. juunist on lubatud lastelaagrid ja õpilasmalevad. Korraldaja peab tagama, et järgitakse

 • kuni 300 osaleja piirangut;
 • rühmapiirangut kuni 20 inimest;
 • desinfitseerimisnõudeid, lähtudes Terviseameti juhistest.

Autokoolid, sõiduõpe


Alates 5. maist on autokoolidel luba jätkata mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava juhi koolitusi. Autos tohivad viibida üksnes õpetaja ja õpilane. Sõidutunni läbiviimisel peab silmas pidama järgmist:

 • autos peab olema desinfitseerimisvahend;
 • õpetaja ning õpilane peavad enne sõidu alustamist ja pärast sõidu lõpetamist käsi pesema või desinfitseerima;
 • pärast iga sõidutundi puhastab õpetaja auto rooli, käigukangi, käsipiduri jm pinnad, mida õpilane on katsunud.

Reeglid ei käsitle olukorda, kus mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolitust ning alarmsõidukijuhi koolitust antakse kaitseväelasele või kui alarmsõidukijuhi koolitust antakse politseiametnikule, päästeteenistujale, abipolitseinikule ja vabatahtlikule päästjale. Loomulikult kehtivad aga ka sel juhul üldised tervishoiu- ja hügieenireeglid ning osalistel ei tohi olla haigussümptomeid.

Maanteeamet võtab alates 7. maist taas vastu riiklikke sõidueksameid. Sõidukijuhtide koolituse piirangu üle teevad järelevalvet Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Kaubandus ja meelelahutus

Kaubanduskeskused, söögikohad


Alates 11. maist on lubatud avada kaubanduskeskuses kõik kauplused ja pakkuda kõiki teenuseid (välja arvatud meelelahutusvõimalused nagu mänguväljakud, mängutoad jmt, mis on suletud 1. juunini) eeldusel, et seal peetakse kinni järgmistest nõuetest:

 • 2 + 2 reegli järgimine;
 • ettevõtjal tuleb teavitada kliente, kui palju kliente võib korraga müügi- või teenindussaalis viibida;
 • tagatakse töötajate ja klientide ohutus;
 • on tagatud müügi- ja teenindussaalides desinfitseerimisvahendid nii töötajatele kui ka klientidele.
   

Kuni 1. juunini võib kaubanduskeskuste söögikohtades pakkuda sööki ja jooki kohapeal tarbimiseks ainult kuni kella 22-ni. Toidu kaasamüük pärast kella 22 on lubatud.

Alkoholi müük on kuni mai lõpuni keelatud kõigis müügikohtades, sealhulgas restoranides ja baarides kella 22-st kuni 10-ni. 

Alates 1. juunist võivad toitlustusettevõtted olla avatud piiranguteta. Söögikohas kehtivad järgmised reeglid:

 • 2 + 2 reegel;
 • tagada tuleb desinfitseerimisvahendid nii töötajatele kui ka klientidele.

NB! Meelelahutusvõimalused kaubanduskeskustes – mänguväljakud, mängutoad, piljardi- ja keeglisaalid jms – jäävad suletuks kuni 1. juunini.

Veekeskused, spaad, piljardi- ja keeglisaalid, mängutoad, kasiinod, mänguautomaatide saalid


Alates 1. juunist saab taas meelt lahutada veekeskustes, spaades, saunades jms. Teenuse pakkuja peab tagama, et järgitakse

 • broneeringusüsteemide jms lahenduste kaudu inimeste hajutamise nõuet;
 • maksimaalselt 50% täitumuse nõuet;
 • desinfitseerimisnõudeid, lähtudes Terviseameti juhistest.
   

Alates 1. juunist on võimalik kasutada mänguväljakuid, mängutubasid, piljardi- ja keeglisaale jms, muuhulgas ka kaubanduskestustes. Teenusepakkuja peab tagama, et järgitakse

 • maksimaalselt 50% täitumuse nõuet;
 • desinfitseerimisnõudeid, lähtudes Terviseameti juhistest.


Alates 1. juunist võib avada kasiinod ja mänguautomaatide saalid. Teenuse pakkuja peab tagama, et järgitakse

 • maksimaalselt 50% täitumuse nõuet, kuid mitte rohkem kui 50 inimest;
 • desinfitseerimisnõudeid Terviseameti juhiste järgi.

Sportimine - spordiklubid, jõusaalid, ujulad, muud sportimisvõimalused

Vabas õhus


Alates 2. maist võib teha välitingimustes sporti, järgides 2+2 reeglit ning kuni 10-inimeselistes gruppides.

Kuni mai lõpuni on lubatud vabas õhus spordi- ja liikumisüritused, kui

 • ühes rühmas on kuni 10 inimest, sealhulgas treener, abipersonal jt;
 • järgitakse 2 + 2 reeglit. Suure intensiivsusega või suuremate kiirustega tegevuste puhul on inimeste soovituslik vahe 20 meetrit (nt lõikude jooksmine, jalgratta grupisõit vms);
 • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu.
   

Alates 18. maist on lubatud ka kõigi spordialade võistkondadel treenida vabas õhus, lähtudes spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust. Piirang ei kehti meistriliiga ja Eesti koondise treeningutele.

Alates 18. maist on lubatud korraldada spordivõistlusi vabas õhus, kui seal ei ole pealtvaatajaid ning osaleb korraga kuni 100 inimest (võistlejad koos personaliga). Tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Alates 1. juunist on lubatud vabas õhus sportida, treenida, korraldada spordi- ja liikumisüritusi, kui

 • järgitakse 2 + 2 reeglit;
 • osaleb kuni 100 inimest (võistlejad koos personaliga);
 • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu.


Alates 1. juulist on vabas õhus lubatud pealtvaatajatega spordivõistlusedkui võistluse korraldaja tagab

 • 2+2 reegli täitmise pealtvaatajatele;
 • desinfitseerimisvahendid;
 • maksimaalse osalejate arvu 1000 inimest (osalejad ja pealtvaatajad kokku).

Siseruumides


Alates 18. maist on lubatud korraldada sporditreeninguid siseruumides ja avada selleks spordiklubid, jõusaalid ja ujulad. Korraldaja peab tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

 • järgitakse 2 + 2 reeglit;
 • siseruumides on maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 10 inimest ühes rühmas (piirang ei kehti spordialade võistkondadele, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul);
 • tagatakse desinfitseerimisvahendite olemasolu.
   

Alates 1. juunist on lubatud spordiklubide, sealhulgas jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides teatud eritingimustel. Rühma suurus piiratud ei ole. Korraldaja peab tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

 • järgitakse 2 + 2 reeglit;
 • tagatud on desinfitseerimisvahendid;
 • siseruumides on maksimaalselt 50% täitumus (piirang ei kehti spordialade võistkondadele, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul).
   

Alates 1. juulist on sisetingimustes lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused, kui võistluse korraldaja tagab:

 • 2 + 2 reegli täitmise pealtvaatajatele;
 • desinfitseerimisvahendid;
 • maksimaalselt 50% täitumuse, kuid mitte rohkem kui 500 inimest (võistlejad ja personal kokku, ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem).

Hooldekodud, varjupaigad, vanglad

Külastused haiglates, hooldekodudes


Haiglates, hooldekodudes, varjupaikades ja turvakodudes on külastused lubatud alates 1. juunist. Asutuse pidaja peab tagama, et koostöös Terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis ning seda ka täidetakse.

Muu hulgas on vaja tagada, et:

 • külastaja, külastatav ja/või personal kasutab vajaduse korral isikukaitsevahendeid (maskid vms);
 • kokkusaamine korraldatakse võimaluse korral väljas või eriruumides;
 • külastaja esitab eelnevalt tervisedeklaratsiooni;
 • täidetud on külastamise juhise kohaselt desinfitseerimisnõuded.

Täpsemat informatsiooni külastuse nõuete kohta jagavad hoolekandeasutused!
 

Ühtlasi on lubatud alates 18. maist üld- ja erihooldekodus viibivatel inimestel lahkuda hooldekodu territooriumilt tingimusel, et nad kannavad vajaduse korral isikukaitsevahendeid.

NB! Hooldekodus viibivatel inimestel, kellel on diagnoositud COVID-19, on keelatud igasugune kokkupuude teiste inimestega, välja arvatud hoolekandeasutuse töötajate ja meditsiinitöötajatega.

Külastused vanglates


Vanglates on külastused lubatud alates 18. maist. Selleks tuleb aga järgida hulka eritingimusi. Vangla peab tagama, et koostöös Terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis ning seda ka täidetakse.

Muu hulgas on vaja tagada, et

 • külastaja, külastatav ja/või personal kasutab vajaduse korral isikukaitsevahendeid (maskid vms);
 • kokkusaamine korraldatakse võimaluse korral väljas või eriruumides;
 • külastaja esitab eelnevalt tervisedeklaratsiooni;
 • täidetud on külastamise juhise kohaselt desinfitseerimisnõuded.

Alates 11. maist on vanglates taastatud tavapärane töökorraldus pakkide vastuvõtmisel vahistatutele ning kirjade edastamisel kinnipeetavatele. Samast ajast on taastatud ka vangide ümberpaigutused vanglate vahel ning nende vastuvõtmine arestimajadest.

Riigipiiri ületamine ja karantiin

Eestisse sisenemine on jätkuvalt keelatud välismaalastele ning jätkuvalt kehtib Eestisse sisenejale nõue jääda 14 päevaks karantiini.

Karantiini nõue ei laiene isikutele, kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eesti ning kes on saabunud vahetult:

 1. Lätist või Leedust ja on viibinud vahetult enne Eestisse saabumist Balti riikide territooriumil kokku vähemalt 14 järjestikust päeva;
 2. Soomest, kus viibiti töö või muu lepingulise kohustuse, õppimise või vältimatu perekondliku põhjuse (eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad ja haigusjuhtumid) tõttu;
 3. Soomest, kus viibiti vahetult enne Eestisse saabumist vähemalt 14 järjestikust päeva.

Eestisse tohivad siseneda ning ei pea karantiini jääma kõik need haigustunnusteta isikud, kellele see õigus laienes ka varem. Näiteks kauba ja tooraine transportijad, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud inimesed, Eestis tegutseva ettevõtte tehnoloogilise tööga seotud inimesed, tervishoiuteenuste osutajad, diplomaadid, rahvusvahelise sõjalise koostöö raames saabuvad inimesed ning sisenemiseks eriloa saanud inimesed.

Samuti saavad Eestisse siseneda ning ei pea karantiini jääma haigustunnusteta Läti ja Leedu kodanikud, elamisloa või -õiguse omanikud.

Eestisse saavad tulla ka Soome kodanikud, elamisloa või -õiguse omanikud, kes tulevad siia tööle, õppima või tungivatel perekondlikel põhjustel nagu lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad, haigusjuhtumid.

Jätkuvalt tohib Eesti riigist läbi sõita haigustunnusteta välismaalane, kes liigub siitkaudu oma koduriiki.

Piiriületuse info detailid on pidevas täpsustumises ning aktuaalset informatsiooni saab Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.

NB! Need, kelle suhtes kehtib eriolukorra ajal kehtestatud isolatsiooni/karantiini nõue, peavad seda täitma kuni määratud tähtaja möödumiseni.

 

Viimati uuendatud: 22. mai 2020