Sa oled siin

Kehtivad piirangud ja nende leevendused

Üldised piirangud

 

 • Hajutamise nõue: 2+2 reegli järgimine on edaspidi soovituslik, kuna distantsi hoidmine võimaldab kaitsta inimestel ennast ja oma lähikondseid nakkuse eest ning piirata haiguse levikut Eestis. Soovituslik 2+2 reegel tähendab seda, et avalikes kohtades on soovitav ka edaspidi liikuda 2-inimeselistes rühmades või perekonniti ning hoida teiste inimestega kahemeetrist vahemaad, kus seda on võimalik mõistlikult teha. Samast printsiibist lähtub ka inimeste hajutamise nõude kehtestamine, millega mõeldakse eelkõige seda, et tuleb tagada turvaline (võimalusel 2-meetrine) vahemaa inimeste vahel.
 • Avalikke koosolekuid, avalikke üritusi ja spordivõistlusi võib korraldada eritingimustel. Välitingimustes toimuvatel üritustel võib alates 15. juulist osaleda kuni 2000 ning siseruumides alates 29. septembrist maksimaalselt 750 külalist. Samas tuleb siseruumides endiselt järgida 50-protsendilise täitumuse ja hajutatuse nõuet. 50-protsendi täitumuse nõudest on tehtud erandid teatrietendustele, kontserditele, kinoseanssidele, aga ka konverentsidele ning avalikele koosolekutele ja üritustele, mida viiakse läbi statsionaarsete istekohtadega ruumides. Nakkusohu vähendamiseks tuleb külastajate hajutatus tagada sisse- ja väljapääsude juures, tualettides ja puhkealadel ning teistes kohtades, kus võib inimesi koguneda.
 • 50% täitumuse nõue on kaotatud ka koolidele ja teistele haridusasutustele. See tähendab, et alates 1. septembrist saab kooliaasta alata suuremalt jaolt tavapärasel viisil.
 • COVID-19 diagnoosiga inimestel on karantiinikohustus ja nende lähikontaktsetel piirangud liikumisel.
 • Hoolekandeasutustes viibivatel COVID-19 diagnoosiga inimestel ei ole teiste inimestega lubatud kokku puutuda, välja arvatud hoolekandeasutuste töötajate ja meditsiinitöötajatega.
 • Tallinna-Stockholmi laevaliinil huvireisid ei ole lubatud ehk kruiisile minna ei saa. 
 • Kehtima jääb 14-päevane liikumisvabaduse piirang Eestisse sisenemisel riskiriikidest. Info riikide kohta, kust saabujate suhtes rakendatakse liikumispiirangut ning kelle kodanikel ja elanikel tuleb läbida testimine, avaldatakse välisministeeriumi kodulehel.

Piirangud ja nende leevenemine valdkondade kaupa

Karantiin ja isolatsioon

Karantiin ja isolatsioon koroonaviirusega nakatunutele ja nende lähikontaktsetele


Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19, ei tohi ka edaspidi alates diagnoosimisest kuni terveks tunnistamiseni elukohast lahkuda. See kehtib ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse elanikele, kes peavad jääma kohapeale karantiini.

Haigega koos elavad lähikontaktsed tohivad väljaspool elukohta liikuda piiratud ulatuses üksnes juhul, kui neil pole haigustunnuseid. Kodust tohib lahkuda igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik, ja õues viibimiseks, kui võetakse kasutusele kõik meetmed haiguse võimaliku leviku tõkestamiseks ning toimitakse Terviseameti juhiste kohaselt.  Kohustus järgida Terviseameti suuniseid kehtib kõikidele lähikontaktsetele, ka nendele, kes ei ela püsivalt haigega koos!

Samuti tohib inimene lahkuda kodust, kui ta on saanud selleks tervishoiutöötaja või politseiametniku korralduse või tema elu ja tervist ohustava hädajuhtumi korral.

NB! Need, kelle suhtes kehtib eriolukorra ajal kehtestatud isolatsiooni/karantiini nõue, peavad seda täitma kuni määratud tähtaja möödumiseni.

Avalik ruum

Põhireegel käitumiseks avalikus kohas


Avalikus kohas kehtib hajutamise nõue – see tähendab, et  jääb endiselt kehtima nõue hoida turvalist distantsi ja hajutada inimesi, et vältida suurte inimhulkade koos ühes kohas viibimist. Nõue ei kehti koos liikuva perekonna kohta, kodustes tingimustes ning siis, kui seda ei ole võimalik töö või tegevuse iseloomu tõttu tagada. koos viibiva ja liikuva perekonna kohta või juhul, kui töö või tegevuse iseloomu tõttu ei ole seda mõistlikult võimalik tagada

Poodides, kaubanduskeskuste müügi- ja teenindussaalides ning nende  üldkasutatavates ruumides peab olema tagatud hajutamise nõude täitmine ning vähemalt müügi- ja teenindussaali sisenemisel ja väljumisel peab nii töötajate kui ka klientide jaoks olema ettevõtja poolt tagatud võimalus kasutada desinfitseerimisvahendeid.

Avalikud üritused


Alates 15. juulist on lubatud avalikud üritused, sh kinoseansid, etendused, kontserdid, konverentsid, laadad, festivalid. Ürituse korraldaja peab tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

 • hajutamise nõude järgimine;
 • desinfitseerimisvahendid;
 • siseruumides tohib olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 750 inimest (ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem).
 • 50% täitumuse nõue ei kehti teatrietendustele, kontsertidele ja kinoseanssidele, konverentsidele ning avalikele koosolekutele ja üritustele tingimusel, et kogu publikule on tagatud statsionaarsed istekohad.
 • õues mitte rohkem kui 2000 inimest.

 

Alates 1. juulist peab ürituse korraldaja  tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

 • hajutamise nõude järgimine;
 • desinfitseerimisvahendid;
 • siseruumides tohib olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest (ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem);
 • õues mitte rohkem kui 1000 inimest.

Muuseumid, näitusesaalid


Muuseumid ja näituseasutuste siseruumid ning vabaõhumuuseumide eksponaathooned ja muuseumi õuealadel asuvad eksponaadid on avatud.

Siseruumide kohta kehtivad järgmised eritingimused:

 • järgida tuleb hajutamise nõuet;
 • tagatud peavad olema desinfitseerimisvahendid;
 • pindu, mida külastajad sageli puudutatavad, tuleb puhastada iga 2–4 tunni järel;
 • interaktiivsete eksponaatide puhul tuleb kasutusele võtta abinõud (puhastus, ühekordselt kasutatavad kindad vms), et tagada nende kasutamine nakkusohuta (alternatiivina võib interaktiivsed eksponaadid hoida suletuna);
 • võimaluse korral tuleb asendada füüsilisel kandjal tasuta infomaterjalid (reklaamvoldikud jms) digitaalsetega;
 • ei korraldata ühiskasutuses töövahenditega loovtöid ega töötube või tagatakse iga kasutaja järel nende desinfitseerimine.

Avalikud koosolekud


Avalik koosolek on inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust ning selle korraldamine ja läbiviimine on sätestatud korrakaitseseadusega.

Alates 15. juulist on lubatud avalikku koosolekut siseruumides pidada senisest suurema inimeste hulgaga. Koosoleku korraldaja peab tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

 • hajutamise nõude järgimine;
 • siseruumides tohib olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 750 inimest; 50% täitumuse nõue ei kehti juhul kui siseruumides on statsionaarsed istekohad
 • õues tohib osaleda mitte rohkem kui 2000 inimest.
   

 

Jumalateenistused, usutalitused

Lubatud on avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimine. Tagatud peab olema:

 • hajutamise nõude järgimine;
 • desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Haridus ja noored

Koolid, ülikoolid, huviharidus, noortekeskused


Põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides (välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamisel), täienduskoolitusasutustes ning avatud noortekeskustes on lubatud tegevused kui korraldaja/pakkuja tagab, et need on kooskõlas haridus- ja teadusministeeriumi ning terviseameti soovitustega. Sama kehtib ka huvihariduse ja huvitegevuse kohta. Lasteaedade ja -hoidude töökorralduse üle otsustab jätkuvalt selle pidaja.

Autokoolid, sõiduõpe

 

Autokoolid võivad viia läbi mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava juhi koolitusi. Sõidutunni läbiviimisel peab silmas pidama järgmist:

 

 • autos peab olema desinfitseerimisvahend;
 • õpetaja ning õpilane peavad enne sõidu alustamist ja pärast sõidu lõpetamist käsi pesema või desinfitseerima;
 • pärast iga sõidutundi puhastab õpetaja auto rooli, käigukangi, käsipiduri jm pinnad, mida õpilane on katsunud.

Reeglid ei käsitle olukorda, kus mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolitust ning alarmsõidukijuhi koolitust antakse kaitseväelasele või kui alarmsõidukijuhi koolitust antakse politseiametnikule, päästeteenistujale, abipolitseinikule ja vabatahtlikule päästjale. Loomulikult kehtivad aga ka sel juhul üldised tervishoiu- ja hügieenireeglid ning osalistel ei tohi olla haigussümptomeid.

Maanteeamet võtab alates 7. maist taas vastu riiklikke sõidueksameid. Sõidukijuhtide koolituse piirangu üle teevad järelevalvet Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Kaubandus ja meelelahutus

Kaubanduskeskused, söögikohad


Kaubanduskeskuses võivad  olla avatud kõik kauplused ja pakkuda kõiki teenuseid eeldusel, et seal peetakse kinni järgmistest nõuetest:

 • hajutamise nõude järgimine;
 • on tagatud müügi- ja teenindussaalides desinfitseerimisvahendid nii töötajatele kui ka klientidele.

Söögikohas kehtivad järgmised reeglid:

 • hajutamise nõude järgimine;
 • tagada tuleb desinfitseerimisvahendid nii töötajatele kui ka klientidele.

Veekeskused, spaad, piljardi- ja keeglisaalid, mängutoad, kasiinod, mänguautomaatide saalid


Alates 1. juunist saab taas meelt lahutada veekeskustes, spaades, saunades jms. Teenuse pakkuja peab tagama, et järgitakse

 • hajutamise nõuet
 • broneeringusüsteemide jms lahenduste kaudu inimeste hajutamise nõuet;
 • maksimaalselt 50% täitumuse nõuet;
 • desinfitseerimisnõudeid, lähtudes Terviseameti juhistest.
   

Alates 1. juunist on võimalik kasutada mänguväljakuid, mängutubasid, piljardi- ja keeglisaale jms, muuhulgas ka kaubanduskestustes. Teenusepakkuja peab tagama, et järgitakse

 • maksimaalselt 50% täitumuse nõuet;
 • desinfitseerimisnõudeid, lähtudes Terviseameti juhistest.


Alates 1. juunist võib avada kasiinod ja mänguautomaatide saalid. Teenuse pakkuja peab tagama, et järgitakse

 • maksimaalselt 50% täitumuse nõuet, kuid mitte rohkem kui 100 inimest;
 • desinfitseerimisnõudeid Terviseameti juhiste järgi.

Ööklubid, vesipiibukohvikud, täiskasvanute klubid jms meelelahutuskohad


Alates 1. juulist 2020 võivad kliendid viibida ööklubides, vesipiibukohvikutes ning täiskasvanute klubides, kui on täidetud järgmised tingimused:

 • teenuse osutaja tagab inimeste hajutamise
 • teenuse osutaja tagab teenuse osutamise koha kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 100 inimest
 • teenuse osutaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Alates 1. augustist kaob seni kehtinud 100 inimese piirang kasiinodes ja mänguautomaatide saalides ning ööklubides, vesipiibukohvikutes ja täiskasvanute klubides. 

 • teenuse osutaja tagab inimeste hajutamise
 • teenuse osutaja tagab teenuse osutamise koha kuni 50% täituvuse
 • teenuse osutaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Sportimine - spordiklubid, jõusaalid, ujulad, muud sportimisvõimalused

Vabas õhus


1. augustist lubatud vabas õhus sportida, treenida, korraldada spordi- ja liikumisüritusi, kui

 • järgitakse hajutamise nõuet;
 • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu.


Piirangud ei kehti meistriliiga ja Eesti koondise treeningutele. Ka kõigi spordialade võistkonnad võivad treenida vabas õhus, lähtudes spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust

 

Alates 1. juulist on vabas õhus lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused kui võistluse korraldaja tagab

 • hajutamise nõude täitmise pealtvaatajatele;
 • desinfitseerimisvahendid;
 • maksimaalse osalejate arvu 1000 inimest (osalejad ja pealtvaatajad kokku).

Siseruumides


Lubatud on spordiklubide, sealhulgas jõusaalide ja ujulate avamine sporditreeninguteks siseruumides teatud eritingimustel. Rühma suurus piiratud ei ole. Korraldaja peab tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

 • järgitakse hajutamise nõuet;
 • tagatud on desinfitseerimisvahendid;
 • siseruumides on maksimaalselt 50% täitumus (piirang ei kehti spordialade võistkondadele, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul).

Alates 1. juulist on sisetingimustes lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused, kui võistluse korraldaja tagab:

 • hajutamise nõude täitmise pealtvaatajatele;
 • desinfitseerimisvahendid;
 • maksimaalselt 50% täitumuse, kuid mitte rohkem kui 500 inimest (võistlejad ja personal kokku, ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem).

Hooldekodud, varjupaigad, vanglad

Külastused haiglates, hooldekodudes


Haiglates, hooldekodudes, varjupaikades ja turvakodudes on külastused lubatud. Asutuse pidaja peab tagama, et koostöös Terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis ning seda ka täidetakse.

Muu hulgas on vaja tagada, et:

 • külastaja, külastatav ja/või personal kasutab vajaduse korral isikukaitsevahendeid (maskid vms);
 • kokkusaamine korraldatakse võimaluse korral väljas või eriruumides;
 • külastaja esitab eelnevalt tervisedeklaratsiooni;
 • täidetud on külastamise juhise kohaselt desinfitseerimisnõuded.

Täpsemat informatsiooni külastuse nõuete kohta jagavad hoolekandeasutused!
 

Ühtlasi on lubatud üld- ja erihooldekodus viibivatel inimestel lahkuda hooldekodu territooriumilt tingimusel, et nad kannavad vajaduse korral isikukaitsevahendeid.

NB! Hooldekodus viibivatel inimestel, kellel on diagnoositud COVID-19, on keelatud igasugune kokkupuude teiste inimestega, välja arvatud hoolekandeasutuse töötajate ja meditsiinitöötajatega.

Külastused vanglates


Vanglates on külastused lubatud. Selleks tuleb aga järgida hulka eritingimusi. Vangla peab tagama, et koostöös Terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis ning seda ka täidetakse.

Muu hulgas on vaja tagada, et

 • külastaja, külastatav ja/või personal kasutab vajaduse korral isikukaitsevahendeid (maskid vms);
 • kokkusaamine korraldatakse võimaluse korral väljas või eriruumides;
 • külastaja esitab eelnevalt tervisedeklaratsiooni;
 • täidetud on külastamise juhise kohaselt desinfitseerimisnõuded.

Vanglates on taastatud ka tavapärane töökorraldus pakkide vastuvõtmisel vahistatutele ning kirjade edastamisel kinnipeetavatele. Samast ajast on taastatud ka vangide ümberpaigutused vanglate vahel ning nende vastuvõtmine arestimajadest.

Riigipiiri ületamine ja 14-päevane liikumisvabaduse piirang

Euroopa Liit ja majanduspiirkond, Schengeni ala

 • Eneseisolatsiooni kohustus ei laiene neile inimestele, kes saabuvad Eestisse riigist, mille nakatumisnäitaja on alla 25 inimese 100 000 elaniku kohta.
 • Juhul kui riigi nakatumisnäitaja on 25 ja 50 vahel, sõltub eneseisolatsiooni jäämine asjaolust, kas see on madalam või kõrgem kui 1,1-kordne Eesti näitaja.
 • Kui nakatumisnäitaja on Eesti määrast väiksem, eneseisolatsiooni jääda ei tule, kui suurem, siis rakendub kahenädalane isolatsioonikohustus.
 • Juhul kui Eestisse tullakse riigist, kus nakatumisnäitaja on 50 ja rohkem 100 000 elaniku kohta, tuleb igal juhul jääda eneseisolatsiooni.
 • Riikide nakatumisnäitajatega andmeid uuendatakse kord nädalas välisministeeriumi koduleheküljel. Eesti nakatumisnäitaja kordaja 1,1 lubab 10-protsendist kõikumist, mis on vajalik selleks, et välistada riikide näitajate nädalasisestest muutustest tingitud ümberarvestamist.


Balti riikide ja Soome tingimused

 • Eelduseks on, et isikud on viimase 14 päeva jooksul olnud Eesti, Leedu, Läti või Soome territooriumil. St et kokku 14 päeva peab olema oldud kas kõikides riikides kokku või  vähemalt ühes nimetatud riigis.
 • Kui isikud ei ole viibinud Balti mullis+Soomes kokku vähemalt 14 päeva, vaid on viibinud nt 12 päeva, siis kohaldub nende suhtes VV korralduse 282 punktid 1 või 2 (st 14 p isolatsioonis või kahe testiga isolatsiooni lõpetamise võimalus).

 

Viimati uuendatud: 18. oktoober 2020