Sa oled siin

FAKTIKONTROLL: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmisega seotud väited

13. aprill 2021 - 17:53

VÄIDE: NETSi muutmisega kehtestatakse politseiriik

KOMMENTAAR: Seadusemuudatuse sisuks on soov lihtsustada Terviseametile nakkushaiguse epideemilise leviku korral asutuste appi kutsumist koroonapiirangute kontrollimisel ja rikkumiste menetlusel, sh politseid. Kõik meetmed, mida politsei saab kasutada, on tal juba ka hetkel. Kui neid varem ei ole kuritarvitatud, ei ole põhjust arvata, et neid nüüd kuritarvitama hakatakse.

JÄRELDUS: Tegemist on vale väitega.

 

VÄIDE: NETSi muutmine on rünnak demokraatiale.

KOMMENTAAR: Demokraatiat ei ohusta eelnõu sisu, millega leevendatakse seniseid piiranguid ning lihtsustatakse Terviseameti võimalusi kutsuda teisi asutusi appi nakkushaiguse leviku tõkestamisel, sh koroonapiirangute kontrollimisele ja rikkumiste menetlemisel. Juba täna aitavad politsei, Häirekeskus ja teised asutused Terviseametit pandeemiaga toime tulla. Eelnõuga tehakse asutuste kaasamine lihtsamaks.

Nii praegu kui ka tulevikus peavad kõik asutused, sh politsei, kõikide oma ülesannete täitmisel rangelt järgima proportsionaalsuse, otstarbekuse ja eesmärgipärasuse põhimõtteid.

Esmalt tuleb kasutusele võtta võimalikud leebemad meetmed, mis aitaksid lahendada olukorda: selgitama probleemi, kutsuma üles järgima korda, hoiatama piiravate meetmete rakendamise eest jms.


JÄRELDUS: Tegemist on vale väitega.

 

VÄIDE: Valitsus on Riigikokku toonud seaduseelnõu, millega tahetakse riigis kehtestada totalitaarset kontrolli

KOMMENTAAR: Vastupidi – valitsuse esitatud eelnõu kitsendab politsei võimuvolitusi olukordades, kus ta on kutsutud Terviseametile appi. Kui täna kehtiva seaduse raames saab politsei Terviseametile abi osutades kasutada kõiki korrakaitsemeetmeid, siis eelnõuga piiritletakse politsei volitused selles olukorras ainult nende meetmetega, mis on Terviseametil endal.

Alates 2020. aasta kevadest on Terviseamet kasutanud politsei abi, tehes selleks ametiabi taotluse. Politsei võib Terviseametile appi tulles kasutada kõiki politsei volitusi vastavalt korrakaitseseaduse reeglitele.

Eelnõu ei anna korrakaitseorganile õigust viia nakatunud inimest kodust ära, vaid vastupidi - toimetada nakatunud inimene avalikust kohast koju, kui ta on enda või teiste tervisele ohtlik ja muud hoiatavad meetmed ei ole olnud piisavad.

JÄRELDUS: Tegemist on vale väitega.

 

VÄIDE: Seadusega tahetakse tekitada juriidiline vundament ükskõik missuguste repressioonide elluviimiseks tervishoiu ettekäändel

KOMMENTAAR: Kõik korrakaitsemeetmed, mida Terviseamet ja teised korrakaitseorganid saavad kasutada, sisalduvad juba kehtivas korrakaitseseaduses.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus annab Terviseametile üksnes loetletud meetmed järelevalveks. Peamine osa nendest meetmetest on samas seaduses sisaldunud juba selle vastuvõtmisest 2003. aastal.

Uue järelevalvemeetmena on eelnõusse lisatud ainult olukord, kus Terviseametile antakse volitus nakkushaige koju toimetamiseks vältimatu vajaduse korral, kui ta on enda või teiste tervisele ohtlik ja ei ole järginud nõudeid ning kui muud meetmed ei ole olnud tulemuslikud.

JÄRELDUS: Tegemist on vale väitega.

 

VÄIDE: Politseile kavatsetakse anda püsiv õigus tungida eravaldusesse ilma kohtu loata, inimesi vägivaldselt ära viia ja kinni pidada. Inimesi võib allutada ka sundravile, kui Terviseamet nii otsustab.

KOMMENTAAR: Korrakaitseseaduses juba kirjas olev inimese kinnipidamise avaram alus muudetakse kitsaks. Seda saab rakendada ainult siis, kui on vältimatu vajadus (isik on päriselt ohtlik) ja muud järelevalvemeetmed ei ole tulemuslikud. Seega, inimese kinnipidamine muutub veel raskemaks.

Tahtevastane ravi on nimetatud juba täna kehtivas seaduses, kuid ainult erandlikel juhtudel kohtu loal. Seadus näeb ette väga kindlad piirid, millal mingit meedet saab inimese suhtes kohaldada ja seda on seni kasutatud ainult tuberkuloosihaigete ravil puhul.

Vastavalt täna kehtivale korrakaitseseadusele saab eluruumi siseneda ainult teatud kriteeriumide esinemisel (kõrgendatud oht, oht elule ja tervisele). Eluruumi sisenemine on äärmuslik meede ning eluruumi läbivaatust saab teha ainult halduskohtu eelneval loal. Kellegi koju saab nõusolekuta siseneda ainult siis, kui kaalul on väga palju, ning kui muu pole aidanud. Volitus nõusolekuta valdusse siseneda on nii Terviseametil kui ka politseil olemas juba ka praegu. 

JÄRELDUS: Tegemist on vale väitega.